Samenwerking Met Gemeenten 600X320 1
 1. IBN
 2. Over ons
 3. Gemeenten

Samenwerking met gemeenten

Samen werken we aan een inclusieve arbeidsmarkt

Bijzondere relatie IBN en gemeenten

Er zijn vijf dimensies in de samenwerking tussen IBN en de gemeenten, waarbij de samenhang essentieel is: elke dimensie heeft impact op de ander.

 • Partner

  IBN voert samen met 6 gemeenten in een partnership de Participatiewet uit. Daarnaast werken 6 gemeenten (via een gemeenschappelijke regeling) samen in het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant en geven via dit schap opdracht voor de uitvoering van de Wsw. Ook zijn de gemeenten en IBN (samen met andere maatschappelijke organisaties) partners in diverse samenwerkingsprojecten in het maatschappelijk middenveld.

 • Eigenaar

  De zes gemeenten zijn, via het Werkvoorzieningschap Noordoost-Noord Brabant, eigenaar van IBN. Uniek in Nederland is de bijzondere winstverdeling voor gemeenten. Indien er dividend wordt uitgekeerd, wordt naar rato van gemeentelijke omzet 50% van het netto-resultaat van IBN verdeeld onder alle zes gemeenten (als eigenaren van IBN).

 • Klant

  Gemeenten nemen diensten van IBN af. Denk bijvoorbeeld aan gemeentelijk groenonderhoud, de schoonmaak van het gemeentehuis of catering op locatie.

 • Werkgever/inlener

  Binnen de gemeentelijke organisatie werken medewerkers van IBN via detacheringen (gemeente is inlener) of via Begeleid werken (gemeente is werkgever).

 • Belanghebbende partij

  IBN is een van de grootste werkgevers in de regio. Wij brengen uw inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk en bieden ook werk aan ruim 700 niet-gesubsidieerde medewerkers. Werken via IBN leidt aantoonbaar tot voordelen voor de maatschappij. Het effect op de maatschappij als totaal kunt u hier lezen.

   

Maatschappelijk dividend

Als sociale onderneming herinvesteert IBN de beschikbare middelen ten gunste van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We werken hiervoor met een bijzonder systeem: 25% wordt toegevoegd aan het zogenoemde innovatie- en acquisitiefonds. Dit is bedoeld voor het stimuleren en creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt gebruikt voor het opzetten van nieuwe, innovatieve projecten. 25% gaat naar het personeelsfonds. Hieruit worden zaken gefinancierd voor onze medewerkers die de cao- en wettelijke verplichtingen te boven gaan. Het gaat bijvoorbeeld om de aanpak van basisvaardigheden zoals digitaliseringsproblemen, het verstrekken van kerstpakketten of het vieren van een lustrumfeest eens in de vijf jaar. De overige 50% wordt als maatschappelijk dividend toegevoegd aan de Algemene Gemeentelijke Reserve. De gemeenten in ons werkgebied kunnen dit gebruiken voor het creëren van extra werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

We werken al langdurig met dit bijzondere systeem. Inmiddels hebben de gemeenten nu ruim 30 miljoen euro toegekend gekregen. Op deze manier laten de gemeenten het maatschappelijk rendement van IBN volledig ten goede komen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Hoe zit IBN in elkaar?

De 6 gemeenten werken voor de uitvoering van de Wsw samen in het Werkvoorzieningschap en geven via het schap opdracht voor de uitvoering van de Wsw aan IBN. Het Werkvoorzieningschap kent een Algemeen Bestuur (6 wethouders van 6 gemeenten) en een Dagelijks Bestuur.

De IBN-organisatie heeft een BV structuur (Holding en dochter BV’s) met een Algemene vergadering, een Raad van Commissarissen en een bestuurder. Enig aandeelhouder van IBN is het Werkvoorzieningsschap. De aandeelhoudersbevoegdheid wordt uitgeoefend door de 6 leden van het Algemeen Bestuur. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur en adviseert haar. De Raad bestaat uit 5 onafhankelijke commissarissen, met ieder een eigen expertise. De bestuurder geeft leiding aan de onderneming. 

IBN 23700 Website Logos Gemeenten

Gezamenlijke opdracht uitvoering Participatiewet

IBN voert de Participatiewet uit voor en in nauwe samenwerking met de 6 gemeenten. Hiervoor is sinds 1 juli 2021 een vernieuwd partnership van kracht tussen IBN en de 6 gemeenten. Een bijzonder partnership waarbij we in gezamenlijkheid zorgen voor werkgelegenheid in onze regio voor de meest kwetsbare inwoners. Wij beschikken hiertoe over een breed en gevarieerd aanbod van werksoorten, zowel binnen IBN als via ons omvangrijke netwerk van werkgevers. Lees meer over het vernieuwd partnership in het speciale digitale magazine.

Relatie met het Werkvoorzieningschap

Het Werkvoorzieningschap is in 1970 door de gemeenten in de regio Noordoost-Brabant opgericht om de Wet sociale werkvoorziening uit te voeren.

Werkvoorzieningschap 600X200
Ibn Uden 3 Jeroen Appels 2019 600X400

Nader kennismaken

Graag vertellen we u nog veel meer. Het liefst willen we u vooral ons bedrijf laten zien. We nodigen u van harte uit om ons nog beter te leren kennen.

Publicaties

Digitale nieuwsbrief voor toeleiders

Die kennismaking kan heel eenvoudig door u aan te melden voor onze digitale nieuwsbrief voor toeleiders. U ontvangt dan zeven keer per jaar een compacte nieuwsbrief in uw mailbox met kort nieuws van IBN, de mensen die er werken en nieuwe ontwikkelingen.