Detacheringsvoorwaarden vanaf 1 mei 2018

Vanaf 1 mei 2018 vinden er wijzigingen plaats in de bestaande detacheringsvoorwaarden. De huidige voorwaarden zijn opgesteld in 2013 en dienden gezien de ontwikkelingen rondom de invoering van de Participatiewet en de kandidaten die hier vanuit gedetacheerd worden, geactualiseerd te worden.

Naast het feit dat de voorwaarden voornamelijk vereenvoudigd zijn, hebben er ook een aantal toevoegingen plaatsgevonden.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

 • De definitie van inleenplaats en loonwaarde zijn vervallen
 • De definitie normuren is uitgebreider en specifieker omschreven
 • In artikel 5.3 is de proefperiode van één maand bij aanvang van een detachering komen te vervallen
 • Artikel 7.5 is toegevoegd, hierin is het laten werken van een gedetacheerde door een inlener in het buitenland opgenomen
 • Het artikel rondom disciplinaire maatregelen is vervangen door artikel 9 betreffende het melden van calamiteiten
 • In artikel 10.1 rondom overlegorganen is een toevoeging opgenomen over recht op deelname aan ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging van de inlener
 • In artikel 11.1 is toegevoegd dat er ook via een vast bedrag per maand gefactureerd kan worden
 • In artikel 11.1 is het onderdeel indexering conform ‘CPI alle huishoudens’ verwijderd.
 • Aan artikel 12.2 is toegevoegd dat de uitlener het recht heeft om 1/12 van de normuren op jaarbasis te facturen bij het niet voldoen aan de afspraken rondom urenverantwoording door de inlener
 • In 12.3 is een specificatie aangebracht rondom de verwerking van overwerk
 • Artikel 12.6 en 12.7 zijn toegevoegd betreffende een eventueel re-integratietraject van een gedetacheerde medewerker
 • Artikel 14.4 heeft betrekking op de ARBO documenten. Deze stonden voorheen in de detacheringsovereenkomst. Ze zijn nu vereenvoudigd en worden voortaan opgenomen in de detacheringsvoorwaarden

Voor de volledige nieuwe detacheringsvoorwaarden verwijzen we u graag naar bijgaande folder. Deze kunt u via de onderstaande button downloaden.

Bij vragen rondom de wijzigingen kunt u contact opnemen met uw consulent.

We hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en continueren graag de prettige samenwerking.